Blogg

Varthän, den fysiska butiken och näthandeln?

Då näthandeln växer pratas det mycket om vilken ställning den traditionella fysiska butiken kommer att ha i framtiden. Försvinner detaljhandeln så småningom ut i marginalen eller lägger den i en ny växel och får människorna att bli intresserade av att handla på platsen? Ett traditionellt beslut om placeringen av en detaljhandelsaffär bygger åtminstone till 50 % på ett antagande om att affärscentrumets storlek och dess avstånd till kunden påverkar kundens intresse. Utvecklad analys visar att även andra, och ännu viktigare, faktorer påverkar beslutsfattandet.

Analysen avslöjar de verkliga attraktionskrafterna

Bäst kommer de aktörer att klara sig som ur kundens perspektiv smidigt kan förena fördelarna hos både näthandeln och den fasta butiken! Tillsammans med en framgångsrik detaljhandelskedja genomförde vi en analys som visar hopp om den fysiska butikens framtid. Vi började med att analysera kundflödena i butiken och jämförde dem med uppgifter utifrån, som till exempel befolkningsunderlag, byggnadsbestånd och konkurrentuppgifter. Då exakta försäljningsdata och demografiuppgifter förenades, identifierade vi mer tillförlitligt än en traditionell utvärderingsmodell, hur och vilka människor som kom till butiken.

Med hjälp av dessa uppgifter skapade vi en förutsägelsemodell som beaktar demografiuppgifter, konkurrenstryck och hur de påverkar försäljningen i olika varugrupper.

Vi använde ovannämnda förutsägelsemodell för att ta fram information om de bästa möjliga affärsplatserna i hela landet. Om det traditionella sättet hade använts, skulle uppgiften ha varit i det närmaste omöjlig. Som ett resultat av samma arbete fick vi även svar på hur konkurrensen runtom påverkar försäljningen och hur den borde beaktas i det egna utbudet. Storleken på avdelningarna i butikskedjan, deras antal och sortiment kan med resultatens hjälp nu skräddarsys bättre enligt det regionala behovet. Att analysen fungerar ser vi bevis på när de nya butikerna har öppnat och de slutsatser av vår förutsägande analys har förverkligats.

Med samma verktyg har butiken möjlighet att analysera var det lönar sig att satsa mer på näthandeln och var en fysisk butik är den bästa möjliga lösningen. Då kunskapen om kundens beteende och analys utnyttjas på rätt sätt blir det ett lätt val att välja det alternativ som passar bäst för kunden och butiken.

Vinnaren är den som kan förena digitaliseringen och den fysiska butiken på rätt sätt

Internationellt finns det exempel på detaljhandelskedjor som framgångsrikt har satsat på att utveckla såväl butiken som näthandeln. Ett av de mest kända exemplen är Tesco i England. Utifrån våra erfarenheter vågar vi påstå att även i norden har de aktörer som bäst uttnyttjar fördelarna i båda kanalerna störst möjlighet till framgång. Digitaliseringen är inte dödsstöten för detaljhandelns butiker. Väl utförd ökar den de fysiska butikernas försäljning märkbart, då leverans och distribution och många andra tjänster koncentreras till de bästa möjliga lösningarna ur kundbehovens perspektiv.

Juha Raunama, Director, Customer Solution, Houston Analytics