Blogg

Rätt allokering av personalresurser är till gagn för alla

Var och en av oss har upplevt känslan när arbeten hopar sig. Man kan tänja sig till en viss gräns men någonstans blir det stopp: kundtjänsten lider och man förlorar försäljning. Å andra sidan är det också frustrerande när man inte har tillräckligt att göra. Hur ska arbetsplaneringen skötas så att personalen upplever sitt arbete meningsfullt och kunderna får bra service.

En välfungerande personalplanering utgår från utnyttjande av information för att förutspå arbetskraftsbehov. I detaljhandeln är första steget i dimensioneringen av arbetskraften att man förutspår variationerna i kundflöden. För utarbetande av tjänstgöringsscheman behövs förutom prognostisering av långsiktiga säsongavvikelser en mera detaljerad prognos om försäljningsvariation på dags- och timnivå som påverkar personalbehovet direkt. En annan beaktansvärd helhet förutom prognostiseringen av kundflöden är hyllplacering och annan rutinmässig verksamhet.

På basis av dessa prognoser och modelleringar av efterfrågan kan man modellera ett butiksspecifikt optimalt antal anställda på timnivå för varje dag om året. I stället för statiska årsbudgetar lär sig modelleringen kontinuerligt av utfallet och preciserar prognosen med ny information genom hela året.

Med hjälp av analysen kan man också producera synpunkter mot de kutymer med vilka antalet personal under arbetsskift kan optimeras. Till exempel resursfördelningen för säsonger blir lättare när utjämningsperioderna optimeras. Genom att modellera de regionala trenderna i sjukfrånvaron, omsättningen och personalens önskningar om ledighet kan man förutsäga behoven av extra personal. Med optimeringen av avtalsstrukturer möjliggör man en meningsfull arbetsmängd för arbetstagarna och garanterar arbetsgivaren den nödvändiga flexibiliteten för hantering av efterfrågan på arbetskraft.

En ändamålsenlig dimensionering av personalen sparar på längre sikt betydligt i dolda kostnader, effektiviserar rekryterings- och orienteringsprocesser samt erbjuder välfungerande mätare för ledarskap. Med hjälp av utvecklad analys är det möjligt att öka intelligensen i det befintliga programmet för arbetsskiftsplanering och öka arbetskraftshanteringens automationsgrad och prognosförmåga.

Man har fått mycket bra resultat från affärs- och avdelningsspecifik optimering av personalresurser. Samtidigt som man kan säkerställa kundernas tjänsteupplevelse har kostnadseffektiviteten förbättrats och personalens tillfredsställelse ökat.

- Allokering av arbetskraft efter efterfrågan minskar personalkostnaderna eftersom onödiga arbetsskift fås bort. Samtidigt kan vi ge bättre service till kunderna just under topparna på efterfrågan, vilket i sin tur ökar försäljningen, säger Pauli Dahlbom från People Geeks förnöjt.

- Jag tror att utnyttjandet av data och utvecklad analys i beslutsfattande och processer som gäller personalen klart är på väg in i en ny era. Genom modellering av t.ex. personal- och operativdata kan vi mera detaljerat än tidigare gestalta påverkansrelationer mellan fenomen och utav dessa skapa prognoser för att styra verksamheten.

- Vårt samarbete med Houston Analytics har tillfört ett klart mervärde till våra kundföretag. Jag märker att det finns ett stort intresse för att utnyttja data i beslutsfattande om personalen, säger Pauli.

För många företag är det smärtsamt att ta första steget mot en välfungerande kunskapsbaserad personalplanering; därför håller People Geeks och Houston Analytics på att utöka vår tjänstehelhet med People analytics-träningen som borrar sig in i ämnet. Ytterligare information om träningen hittar du inom kort på vår webbplats.

På bilden Pauli Dahlbom, People Geeks