Blogg

Med molntjänster och en bra datastrategi maximerar du vinsten

Under informationsteknologins tidsålder borde datahanteringen och dess strategiska betydelse vara av största vikt. Eftersom det slutliga målet för dataanvändning är att maximera vinsten, behövs effektivitet och kostnadskontroll. Frågan lyder alltså, hur använder man data för att maximera vinsten?

När man vill uppnå effektivitet är det bra att kartlägga saker som skapar kostnader genom att saker och ting tar för lång tid eller, för att citera Lean, “waste” i processen. I den agila IT:ns namn lönar det sig att sträva efter en situation, där saker kan testas snabbt, med en s.k. fail fast-modell. Förutsättningen för att ha en smidig och kostnadseffektiv IT-arkitetktur och verksamhet är IT-leverantörens prissättningsmodell, som bör vara genuint flexibel.

Åtminstone följande saker bör vara möjliga:

  • Skalbarhet i planering av resurser och arbetstid
  • Stor frihet i val av kataloginstanser och lagringsresurser
  • Horisontal skalbarhet
  • Kundvänlig prissättning
  • Effektiv administrering och optimering av resurser

En jämförelse av listan ovan med den traditionella on-premise-modellen visar att det lätt uppstår fasta smygkostnader överallt. Några vanliga exempel är:

  • Servrarna är på 24/7.
  • Nätarkitekturen har inte optimerats för behovet, eftersom infrastrukturen har planerats efter maximibehovet.
  • Det finns kontinuerligt fri lagringskapacitet.

Dessa smygkostnader kan istället hanteras med molntjänster där både smidighet och kostnadseffektivitet kan optimeras dramatiskt och mycket bättre än med on-premise-modellen. När moderniseringen av IT-arkitekturen har påbörjats, är nästa steg att utarbeta företagets datastrategi. En av dataadministrationens huvuduppgifter är att ge resultat i affärsverksamheten, vilket alltid måste vara utgångspunkten för planeringen av datastrategin.

Vad gör man alltså med all insamlad data? Var finns datan rent fysiskt? Hur och vilka data ska användas och gör verklig nytta för affärsverksamheten? Finns det konkreta best practices? Dessa frågor visar att datastrategin är unik för varje företag. En bra datastrategi svarar bl.a. på dessa frågor och tar samtidigt företaget ett steg närmare maximeringen av vinsten.