Blogg

Kund- och marknadsförståelse ger effektivare affärsverksamhetsprocesser

Det finns inte längre någon genomsnittskund. En kombination av produkt-pris-tid-kanal som är optimal för en kund är inte optimal för en annan. Det här gäller såväl konsument- som B2B-affärsverksamhet. I en värld av splittrad konsumtion och kraftig specialisering har kundförståelsens betydelse i styrningen av affärsverksamhetsprocesser ökat. En optimering av enskilda funktioner eller delprocesser räcker inte längre till för att ge en överlägsen konkurrensfördel, utan för styrningen av processen behövs en enhetlig datavy som förenar intern och extern data till ett fundament för affärsverksamheten.

En förståelse av marknaden och kundernas behov är central lika väl i planeringen av sortimentet, styrningen av försäljnings- och marknadsföringsåtgärderna som i utvecklingen av beställnings-leveranskedjan. Då man känner konsumentens behov och köpbeteende kan hela processen optimeras från råvaruanskaffning via produktion till distribution. På så sätt tryggas leveranssäkerheten och hylltillgången; en god betjäning av kunden tryggas alltså i alla förhållanden.

Planmässighet ger kostnadseffektivitet

En strukturerad verksamhet som genomförs över olika funktioner är även kostnadseffektivare. Till exempel framställning av olika produkter kan förverkligas enligt en uppgjord produktionsplan så att bytestiderna mellan produktlinjerna minimeras. Samtidigt kan övertidsarbete och andra avvikande situationer reduceras. Även antalet råvarulager och lager av färdiga varor och det kapital som är bundet i dem kan hållas på en optimal nivå. Med hjälp av långsiktiga efterfråge- och marknadstrender kan produktions- och distributionsinvesteringar göras mer ekonomiskt.

Med hjälp av en övergripande kundorienterande granskning av processerna kan flaskhalsar ses i värdekedjan som man nödvändigvis inte ens märker då enskilda delområden granskas separat. Allra bäst resultat nås, då funktionerna utvecklas till enhetliga processer som stöder nästa skede, där gemensam kund- och marknadsdata lika väl utnyttjas i produktions-, konceptutvecklings-, marknadsförings- som i logistikprocesser. En dylik övergång från produktionsekonomi till kundekonomi tillför affärsverksamhetsmodellerna effektivitet och konkurrenskraft.

Arto Tikkanen, Senior Advisor, Houston Analytics