Blogg

IoT:s fundament: data, analys, prognostisering och optimering

Då till exempel serviceintervallen för en pappersmaskin kan förlängas, energidistributionen optimeras eller privathushållens säkerhetssystem förbättras, uppkommer betydande inbesparingar som både effektiverar processerna och ökar välmåendet. Nyckeln till utvecklingen är data och analys.

Ett fenomen som IoT medför är att affärsverksamhetsmodellerna förändras. Allt oftare övergås det från en traditionell produktions- och transaktionscentrerad verksamhetsmodell till businessmodeller som erbjuder större servicehelheter. Kundrelationerna blir längre till följd av att samarbetet är intensivare än förr och även tjänsternas andel av försäljningen ökar.

  • I det första skedet syns IoT i industrin, men då priset på tekniken sjunker, är det att vänta att den intelligenta vardagen väller in i våra hem redan inom en snar framtid, förutspår Houston Analytics verkställande direktör Antti Syväniemi.

Insamling och analys av relevant information utgör i den digitala eran allt oftare en del av affärsverksamhetens kärna. Då ska informationskällorna för ett faktabaserat beslutsfattande förstås och definieras liksom även informationsprocessen, som data synkroniseras med till ett enhetligt kunskapsunderlag, så att den länkas till en organisk del av organisationens beslutsfattande, åtgärder och uppföljning. Ju mångsidigare och på ju exaktare nivå data kan tas tillvara ur processerna och kundgränssnittet, desto bättre är förutsättningarna för en optimering av produktionen, produkterna och tjänsterna.

Utgångspunkten är tydliga ansvarsområden

Till de dubbelriktade intelligenskedjor som IoT kräver, datastyrningen och effektiveringen av beslutsfattandet behövs teknologi av många slag: mätinstrument, routrar, datalager, verktyg för analys och optimering. Antti Syväniemi framhåller att ett framgångsrikt datautnyttjande förutom dataprocesser och datateknologier förutsätter klart definierade ansvarsområden och behörigheter i organisationen.

  • Om ansvarsområdena är oklara, bildar analyspraxis, systematisk förädling och delning av information lätt en rörig helhet, vilket gör den förändring av processer och kultur som datautnyttjande kräver långsammare.

När ansvarsfrågorna, datainsamlingen och synkroniseringen av informationen har lösts, kan man på agendan gå vidare till verktyg för förädling av informationen. I kunskapsledningens era borde den här trion finnas i varje företags verktygslåda: förklarande och förutsägande analys, optimering och intelligent rapportering. Analysen berättar, vad något beror på och effektiverar på så sätt erhållandet av svar på önskade frågor. Med olika förutsägbarhetsmodeller kan det ses, vad som kommer att ske, om verksamheten inte förändras eller vilka de bästa eller värsta scenariona är. Med förutsägbarhetsmodeller kan även listor på alternativa lösningar uppgöras och förutsägelser av typen tänk om göras om hur olika beslut inverkar. Optimeringen igen visar vilka val som måste göras för att det önskade målet ska nås.

Kom igång smidigt

De företag har framtiden för sig som behärskar dataflödena och med hjälp av analys och affärsmässig insikt kan utveckla sina processer och tjänster så att de blir bättre än konkurrentens och ger kunden ett större mervärde. Både ur en dynamisk strategis och ur en optimal verksamhets perspektiv är det viktigt att följa med det gångna, men framför allt att skissa upp ett framtidsperspektiv.

  • Man behöver inte förvandla hela världen på en gång. Ett bra sätt att komma i gång mot kunskapsledning, är att uppfatta de mest kritiska smärtpunkterna i processer och tjänster – och avklara dem först. Genom att smidigt avancera ett steg åt gången med analysens hjälp kan avsevärda fördelar nås för affärsverksamheten. Ett bra verktyg bär redan hälften av bördan, till exempel med hjälp av lättanvända och smidigt integrerbara SPPS Modeler fås snabbt resultat som kan omsättas i praktiken, försäkrar Syväniemi.

En optimering av servicebehovet ger inbesparingar

Det finns goda erfarenheter av fördelarna med analys och förutsägbarhetsmodeller till exempel från pappersindustrin, där man genom att analysera data insamlad från sensorer har kunnat förlänga serviceintervallen för valsen på en pappersmaskin med nästan en femtedel. Det här innebär betydande inbesparingar i produktionen och samtidigt förbättrad driftsäkerhet.

Bättre betjäning med inomhuspositionering

Sparande av information om inomhuspositionering i butiker har beträffande kostnadsnivå och hantering utvecklats till en nivå, som gör det möjligt att utnyttja informationen snabbt. Med en s.k. intelligent kundvagn försedd med pekplatta eller med kundens egen mobila enhet kan kunden erbjudas mer information om varor längs rutten, riktade erbjudanden och olika tjänster.

Tillräcklighet och kvalitet garanteras med prognostisering

På restaurang kan tillgången och färskheten på öl med kort hållbarhet säkerställas med sensorer som fästs vid öltunnorna. Sensorerna följer med tunnornas rörelser inne i restaurangen och i lagret. Vågar under tunnor som är i bruk rapporterar konsumtionen i realtid. Med hjälp av information från sensorer kan då ölets tillräcklighet förutsägas och färskheten tryggas.