Blogg

Datasäkerhet är ett livsvillkor

Den viktigaste egendomen för allt flera företag är databasernas innehåll och säkerställandet av deras tillgänglighet. Syftet med EU:s nya datasäkerhetsförordning som ska tillämpas från och med nästa maj är att säkerställa ändamålsenlig behandling av personuppgifter. Målet är att medborgarna kan lita på datasäkerheten på personnivå och därför vågar lättare lämna sina uppgifter till en affärsverksamhet som tjänar deras behov.

Dataskydds- och datasäkerhetsfrågor som gäller kritiska data om företagets affärsverksamhet är i dag mer aktuella än någonsin. Olagligt hackande av datasystem har redan nått sådana proportioner att det lämnar många konventionella former av kriminalitet bakom sig. Om till exempel information om kunder, produktutveckling, forskning, processbeskrivningar, underleveranser eller ekonomi hamnar i fel händer kan detta orsaka företaget betydande ekonomiska skador. Dessutom kan indirekta skador, såsom imageskador, vara mycket allvarliga.

Hur ska man skydda och vad?

Räcker det alltså inte med brandmurar, virusbekämpning och avancerade kontroller av användare och transaktioner? Datahanteringsmiljöerna homogeniseras och fragmenteras. Flerleverantörsmiljöer och multiplattformslösningar, molntjänster, användarnas egna apparater och många andra lösningar har ökat utmaningarna för heltäckande skydd. En ytterlig svårighetsfaktor är att cirka två tredjedelar av datainbrotten är interna, varvid missbrukarna redan har otaliga olika behörigheter till sitt förfogande.

Med moderna datasäkerhetslösningar för databaser är det möjligt att kontrollera alla användares aktivitet kring databaser: otillbörliga sök och anrop från användare kan identifieras, avbrytas och loggföras. Med rätta datasäkerhetslösningar kan man ta reda på vem som har sökt kritiska data och när. Skydden fungerar automatiskt och samlar in loggdata heltäckande. Sålunda har automatiseringen av datasäkerhetsprocesserna blivit ett av de viktigaste kriterierna för säkerhetslösningarna.

Från data till informationsbaserad ledning

Houston Analytics och Advance har mycket gemensamt: vi bygger en mer högkvalitativ och säker datahantering samt lösningar för informationsbaserad ledning. Affärsinriktning, genuin kundorientering, kostnadskonkurrenskraft, verksamhetens flexibilitet, transparens och mätbarhet är nyckelteser i den nya dataekonomin.

https://www.ibm.com/security/solutions